Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Zespół szkół tworzą: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna. Szkoła posiada ponad 20 – letnią tradycję, powstała w 1996 roku. Usytuowana jest w centralnej części miasta, przy ulicy Harcerskiej. Nauka w niej jest bezpłatna, a także mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w należącym do szkoły internacie. Hasłem przewodnim funkcjonowania Prywatnego Zespołu Szkół są słowa: „Jedna szkoła – wiele możliwości”, natomiast przewodnią myślą działań dydaktyczno – wychowawczych jest motto: „Dobra szkoła, to dobra przyszłość”. Szkoła dostosowuje ofertę do panujących na rynku pracy tendencji i potrzeb.
        W liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży od 2012 roku funkcjonują tzw. klasy policyjne, m.in. w ramach umowy partnerskiej, podpisanej z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Dzięki niej młodzież może brać udział w różnych szkoleniach i warsztatach np. w obozach szkoleniowych w Kiekrzu. Funkcjonuje również Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Rolnicze. W szkole realizuje się podstawę programową, uwzględniając zalecane warunki i sposoby jej realizacji oraz osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele monitorują nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności, prowadzą analizy wyników egzaminu maturalnego oraz zawodowego, ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań wewnętrznych. Wnioski i rekomendacje z większości tych analiz, służą wprowadzeniu zmian w organizacji procesów edukacyjnych, co przekłada się na uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w konkursach oraz zawodach sportowych. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności i kompetencji przydatnych na dalszym etapie kształcenia i w życiu dorosłym. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów. Podejmowane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Na podkreślenie zasługuje działalność pozalekcyjna uczniów, którzy z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w licznych inicjatywach społecznych (wolontariat, honorowe krwiodawstwo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), Góra Grosza, Dzień Przedsiębiorczości, działania prozdrowotne. Stałymi punktami szkolnego kalendarza imprez są Ogólnoszkolne Obchody Dnia Konia oraz Dzień Profilaktyki. Uczniowie wiedzę i umiejętności zdobywają nie tylko w murach szkolnych, ale również w czasie wycieczek zawodowych (np. do Szkoły Policji w Pile) i edukacyjnych (np. wyjazdy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego może uczyć się jazdy konnej. Szkoła w swoich działaniach wspierana jest przez liczne organizacje i instytucje lokalne. Różnorodne spotkania, warsztaty, kursy niewątpliwie sprzyjają uatrakcyjnieniu zajęć dla młodzieży. Ponadto nauczyciele oferują uczniom szeroki wachlarz zajęć i konsultacji indywidualnych, których celem jest zaspokojenie potrzeb uczniów, rozwijanie umiejętności oraz niwelowanie niepowodzeń szkolnych. Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole.