Technik Hodowca Koni

TECHNIK HODOWCA KONI jest to zawód przeznaczony dla osób, które kochają konie i mogą wykazać się wysoką sprawnością fizyczną, cierpliwych, odpowiedzialnych, i z zamiłowaniem do zwierząt. 

Uczniowie będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.

Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Po uzyskaniu tych kwalifikacji mogą nabywać ziemię, prowadzić stajnię, pracować w stadninach itd.:

kariera zawodowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni będzie przygotowany wszechstronnie do organizowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolniczym. Potrafi ocenić warunki jakie muszą być spełnione do prowadzenia hodowli i użytkowania koni. Potrafi również zaprojektować urządzenia oraz opracować program do pracy,  szczególnie z młodymi końmi. Ponadto jest przygotowany na prowadzenie dokumentacji hodowlanej jak również dokumentacji związanej z produkcją,  szczególnie ze Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Związkiem Jeździeckim.  Jest przygotowany do planowania i prowadzenia rozrodu koni. Dokona właściwego doboru koni uwzględniając walory rasowe do prowadzenia poszczególnych konkurencji sportowych  oraz innych form użytkowania koni.  Pozostałe przedmioty zawodowe jak produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, zajęcia praktyczne pozwalają na szerokie przygotowanie absolwenta do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

ZAPRASZAMY